Nov uporabniški račun

Ime
Priimek
Email naslov
Username
Geslo
Geslo (ponovno)

Časovni pas

Vnesite varnostno kodo za preverjanje


Pred nadaljevanjem se morate strinjati s pravili in pogoji poslovanja

I

Pogoji uporabe 

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali in pregledali to pogodbo in da soglašate z izpolnjevanjem njegovih pogojev. Če ne želite, da vas pogoji tega sporazuma zavezujejo, vam svetujemo, da v skladu s tem zapustite spletno stran. Svetovalka za medsebojne odnose odobri uporabo in dostop do te spletne strani, njenih izdelkov in njenih storitev le tistim, ki so sprejeli njene pogoje.


Politika zasebnosti

Preden nadaljujete z uporabo našega spletnega mesta, vam svetujemo, da preberete naš pravilnik o zasebnosti v zvezi z našim zbiranjem podatkov o uporabnikih. 


Starostna omejitev

Da bi lahko uporabili to spletno mesto, morate biti stari najmanj 18 (osemnajst) let. Z uporabo te spletne strani jamčite, da ste stari vsaj 18 let in s tem zakonito spoštujete to pogodbe. Svetovalka za medsebojne odnose ne prevzema nikakršno odgovornost za napačno predstavitvijo starosti.


Intelektualna lastnina

Strinjate se, da so vsi materiali, izdelki in storitve, ki so na voljo na tem spletnem mestu, last Svetovalke za medsebojne odnose, njenih podružnic, direktorjev, uradnikov, zaposlenih, agentov, dobaviteljev ali dajalcev licenc, vključno z vsemi avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, blagovnimi znamkami, patenti in drugimi intelektualnimi lastnine. Prav tako se strinjate, da intelektualne lastnine Svetovalke za medsebojne odnose ne boste na kakršenkoli način razmnoževali ali distribuirali, vključno z elektronskimi, digitalnimi ali registracijami novih blagovnih znamk.


Uporabniški računi

Kot uporabnik te spletne strani boste pozvani, da se registrirate in posredujete zasebne podatke. Odgovorni ste za zagotavljanje točnosti teh informacij in odgovorni ste za ohranjanje varnosti in zaščite vaših identifikacijskih podatkov. Odgovorni ste tudi za vse dejavnosti, ki se zgodijo pod vašim računom ali geslom. Če menite, da obstajajo morebitne težave v zvezi z varnostjo vašega računa na spletnem mestu, nas nemudoma obvestite, da jih bomo ustrezno obravnavali. Pridržujemo si vse pravice do ukinitve računov, urejanja ali odstranitve vsebine in preklica naročil po naši lastni presoji.


Veljavno pravo

Z obiskom te spletne strani se strinjate, da bo zakonodaja Slovenije, ne glede na načela kolizijskih zakonov, urejala te pogoje in kakršne koli spore, ki bi lahko nastali med Svetovalko za medsebojne odnose in z vami.


Spori

Morebitne spore v zvezi z vašim obiskom te spletne strani ali izdelki, ki jih kupite pri nas, bo reševalo državno ali zvezno sodišče v Sloveniji, vi pa soglašate z izključno pristojnostjo teh sodišč.


Odškodnina

Strinjate se, da ne boste odškodovali Svetovalko za medsebojne odnose in njene podružnice ter jo zaščitili pred pravnimi zahtevki in zahtevami, ki bi lahko nastali zaradi vaše uporabe ali zlorabe naših storitev. Pridržujemo si pravico, da izberemo lastnega pravnega svetovalca.


Omejitev odgovornosti

Svetovalka za medsebojne odnose ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi vam lahko nastala zaradi vaše zlorabe našega spletnega mesta. Svetovalka za medsebojne odnose si pridržuje pravico, da kadar koli uredi, obdela in spremeni to pogodbo. O teh spremembah bomo naše uporabnike obvestili po elektronski pošti. Ta sporazum je dogovor med Svetovalko za medsebojne odnose in uporabnikom, kar lahko prekliče in zamenja vse predhodne dogovore v zvezi z uporabo te spletne strani.

 

II

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA (veljavni od: 01.02.2022)

Kazalo:
1. UVODNA DOLOČILA
2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA
3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
6. POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA
7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA
8. STORITVE PORTALA
9. REGISTRACIJA
10. POGOJI REZERVACIJE TERMINA ZA POSVET OZ. TERAPIJO
11. SPREMEMBA IN ODPOVED TERMINA S STRANI UPORABNIKA
12. ODPOVED TERMINA S STRANI UPRAVLJALCA
13. TEHNIČNA IZVEDBA REZERVACIJE IN PLAČILA
14. SPREMEMBA IN ODPOVED TERMINA
15. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA
16. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA
17. PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV
18. REŠEVANJE SPOROV

 

 


1.1. Spletni portal relationship-counselor.com je sistem spletnih strani. Vsebuje predstavitev in omogoča spletno naročanje na posvet. Naročilo na posvet predstavlja neposredno sklepanje pogodb na daljavo, in sicer preko svetovnega spleta, med upravljalcem in uporabniki portala. Storitev naročanja je »storitev informacijske družbe«, upravljalec spletnega portala pa »ponudnik storitev informacijske družbe« v smislu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT (Uradni list št. 61/2006 s spremembami) in Zakona o varstvu potrošnikov – ZVPot (Uradni list št. 20/1998 s spremembami). Vse storitve spletnega portala so predmet v nadaljevanju navedenih pogojev.
1.2. V teh splošnih pogojih imajo izrazi, navedeni v nadaljevanju, naslednji pomen:
* splošni pogoji: ti splošni pogoji uporabe spletnega portala.
* spletni portal: sistem spletnih strani, dostopen preko spletne domene relationship-counselor.com. Pojem »spletni portal« pomeni vse spletne strani znotraj domene relationship-counselor.com.
* upravljalec: Snezana Molnar
* uporabnik: vsak obiskovalec spletnega portala.
* registriran uporabnik: uporabnik, ki je na podlagi registracije pridobil uporabniški račun in s tem možnost uporabe naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala.
* uporabniški račun: račun na spletnem portalu, ki ga uporabnik pridobi z registracijo.
* izvajalec storitev: Snezana Molnar.

 

2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA


2.1. Obisk in uporaba spletnega portala je dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.
2.2. Splošne pogoje izdaja upravljalec spletnega portala in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik.

 

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE


3.1. Vsebina spletnega portala je v celoti v lasti upravljalca Snezana Molnar. Imetnik vseh upravičenj avtorske pravice na vsebinah spletnega portala, ki so v lasti upravljalca, vključno s temi splošnimi pogoji, je upravljalec in si jih v celoti pridržuje Snezana Molnar. Upravljalec je prav tako imetnik oz. upravičeni uporabnik vseh morebitnih znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu.
3.2. Uporaba katerekoli vsebine s spletnega portala, varovane z avtorsko pravico oz. pravicami industrijske lastnine, je dovoljena le na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja upravljalca spletnega portala. Upraba vsebin spletnega portala v okviru privatnega in drugega lastnega reproduciranja je dovoljena pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletni portal relationship-counselor.com in kot nosilec avtorske pravice Snezana Molnar, citirani deli pa so jasno označeni.
3.3. Če je na spletni portal relationship-counselor.com narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika. Prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.

 

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI


4.1. Vsebina, funkcionalnost in storitve, ki jih spletni portal ponuja, lahko vsebujejo napake. Informacije, objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Upravljalec portala si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem portalu, vendar za to ne jamči.
4.2. Uporabnik spletni portal uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme in svojega informacijskega sistema, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.) ter nemoteno in varno prejemanje elektronske pošte. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite pred vdori v informacijski sistem uporabnika, dostopom nepooblaščenih oseb do uporabnikovih podatkov ter zlorabami informacijske opreme, informacijskega sistema ter podatkov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov – poglavje 5).
4.3. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletnega portala in/ali nabor storitev, ki jih spletni portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje.
4.4. Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven domene http://relationship-counselor.com, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z upravljalcem spletnega portala in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
4.5. Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za elektronska sporočila o rezervaciji termina po trenutku, ko takšno elektronsko sporočilo vstopi v informacijski sistem izven njegovega nadzora.
4.6. Upravljalec ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij. Prav tako upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev (člen 4.3.), vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o uporabniku ali njegovem uporabniškem računu.
4.7. Upravljalec in izvajalec storitev ne odgovarjata za neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi odpovedi ali prestavitve rezerviranega termina.
4.8. Upravljalec in izvajalec storitev ne jamčita, da bodo terapevtski ukrepi, ki jih za upravljalca izvaja izvajalec storitev, pri uporabniku dosegli želeni učinek, niti, da ne bodo imeli negativnega učinka, saj znanstveno ni mogoče predvideti posameznikovega odziva na terapijo.
4.9. Upravljalec in izvajalec storitev uporabniku za škodo odgovarjata izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji, razen, če drugače ne izhaja iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki bi jo utrpel zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu ali izvajalcu storitev. Omejitve odgovornosti iz tega poglavja ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca oz. izvajalca storitev.

 

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


5.1. Upravljalec je zavezan k varovanju zasebnosti uporabnikov spletnega portala skladno z zakonodajo Republike Slovenije, zlasti Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
5.2. Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v členu 1.2. Upravljalec ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov uporabnikov (npr. imena, priimka, naslova, telefonske številke, elektronskega naslova, itd.) razen tistih, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno.
5.3. Upravljalec o uporabnikih, ki niso registrirani uporabniki, osebnih podatkov ne zbira.
5.4. O registriranih uporabnikih upravljalec zbira skladno s členom 9.2. naslednje podatke:
* ime in priimek (za fizične osebe)/firmo ter ime in priimek uporabnika storitve (za pravne osebe),
* naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj bivanja, pošta) (za fizične osebe)/poslovni naslov (za pravne osebe),
* elektronski naslov,
* telefonsko številko,
* podatke o rezerviranih terminih.

5.5. Upravljalec se zaveže zbrane osebne podatke varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Zbrane osebne podatke bo upravljalec zbiral, obdeloval in uporabljal samo za namene, za katere so mu bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletnega portala in izvajanje storitev, ki jih spletni portal omogoča.
5.6. Namen obdelave osebnih podatkov, razen podatkov iz člena 5.5., je:
* identifikacija registriranega uporabnika in omogočanje prijave v uporabnikov profil na spletnem portalu,
* omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti rezervacijo terminov posvetov oz. terapij,
* vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala,
* obveščanje uporabnika o rezerviranih terminih,
* izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala,
* obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje,
* izvajanje storitev upravljalca, ki jih zanj izvaja izvajalec storitev,
* komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom.

5.7. Upravljalec bo osebne podatke registriranih uporabnikov oz. uporabnikov storitev (v primeru pravnih oseb) hranil ves čas, dokler bo imel uporabnik status registriranega uporabnika, ter še največ eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke bo hranil, dokler bo to nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim registriranim uporabnikom.
5.8. Uporabnik ima kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Če vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov niso mogoči z uporabo funkcij ali storitev, do katerih je mogoče dostopati na podlagi prijave na spletni portal z registracijskim profilom, lahko navedeno uporabnik oz. oseba iz člena zahteva po elektronski pošti na naslovu info@relationship-counselor.com. Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec ni dolžan ugoditi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil, pa za ponovno zahtevo v tako kratkem roku ni razumnih razlogov. Upravljalec lahko od uporabnika zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da ta primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.
5.9. Upravljalec zbranih osebnih podatkov ni upravičen posredovati, prodati ali drugače razkriti tretjim osebam. V primeru, da bi bil dostop do podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja s takšnimi tretjimi osebami v zvezi z delovanjem spletnega portala (npr. storitve programiranja, vzdrževanja baz, gostovanja spletnih strani, itd.), bo upravljalec dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem poglavju.
5.10. Upravljalec si pridržuje pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz ravnanja uporabnika portala izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.

 

6. POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA


6.1. Spletni portal in storitve, ki jih ponuja, so na strani uporabnika namenjeni pravnim osebam in fizičnim osebam, starejšim od 15 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, uporaba portala ni dovoljena.
6.2. Uporabnik lahko postane registriran uporabnik z registracijo na spletnem portalu. Registrirani uporabniki imajo dostop do naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala, zlasti do možnost rezervacije želenega termina posveta oz. terapije.
6.3. Registracija je namenjena uporabnikovi lastni uporabi naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala. Z registracijo uporabnik izjavlja, da: a) je fizična oseba, starejša od 15 let, ali pravna oseba b) da registracijo opravlja v svojem imenu (za fizične osebe) oz. je upravičen opraviti registracijo v imenu pravne osebe (za pravne osebe), c) da je seznanjen s splošnimi pogoji, jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati, d) se zaveže pridobiti dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov uporabnikov storitev izvajalca storitev (velja za pravne osebe, kadar uporabnik spletnega portala oz. naročnik storitve ni ista oseba kot njihov koristnik). Registracija v primeru kakršnihkoli zadržkov ali nestrinjanja s splošnimi pogoji ni dovoljena in jo je uporabnik dolžan prekiniti.
6.4. Uporaba storitev, ki so omogočene le registriranim uporabnikom (napredne funkcije spletnega portala), je dovoljena samo imetniku uporabniškega računa osebno (za fizične osebe) oz. le za potrebe nosilca imetnika uporabniškega računa – pravne osebe (za pravne osebe). Posojanje uporabniškega računa, rezervacija terminov posvetov oz. terapij za druge osebe in uporaba tujega uporabniškega računa niso dovoljeni (velja za fizične osebe). Posojanje uporabniškega računa, rezervacija terminov posvetov oz. terapij za osebe v primeru, da nosilec uporabniškega računa ni tudi plačnik storitev, ni dovoljena (velja za pravne osebe). Registrirani uporabnik je sam odgovoren za svoj uporabniški račun. Podatke, s katerimi do uporabniškega računa dostopa (t. j. uporabniško ime in geslo), je dolžan varovati kot tajne.
6.5. Prepovedana je uporaba spletnega portala ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem ali vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte).
6.6. Za uporabo uporabniškega računa in storitev spletnega portala kot tudi za ustrezno varovanje podatkov, s katerimi do uporabniškega računa dostopa, pred zlorabami, je odgovoren uporabnik.

 

7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA


7.1. Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.
7.2. Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletnega portala bo spletni strežnik spletnega portala samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.
7.3. Shranjevanje piškotkov je namenjeno zbiranju statistike o obisku spletnega portala in podatkov o tem, katere povezave na spletnem portalu uporabniki uporabljajo. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe portala za vsakega uporabnika posebej. S tem upravljalec spletnega portala ugotavlja, ali povprečen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletnega portala.
7.4. Registrirani uporabnik soglaša, da sme upravljalec portala ob rezervaciji termina posveta oz. terapije zabeležiti in shraniti IP številko elektronske naprave, s katere je bila opravljena rezervacija ter da sme v primeru kršitve predpisov, pravic tretjih ali teh splošnih pogojev ta podatek uporabiti v dokazne namene oz. ga posredovati pristojnim državnim organom skladno s členom 5.10.

 

8. STORITVE PORTALA


8.1. Spletni portal omogoča naslednje glavne storitve:
* pregledovanje podatkov o izvajalcu storitev,
* oglaševanje dejavnosti upravljalca,
* rezervacijo terminov posvetov oz. terapij pri upravljalcu, ki jih izvaja izvajalec storitev.

8.2. Rezervacija terminov posvetov oz. terapij je omogočena samo registriranim uporabnikom pod pogoji iz 6 poglavja.

 

9. REGISTRACIJA


9.1. Uporabnik portala postane registrirani uporabnik z registracijo na portalu, s čimer pridobi na portalu svoj uporabniški račun. Zahtevo za registracijo uporabnik pošlje preko registracijskega obrazca. Registracija je brezplačna.
9.2. Ob registraciji je dolžan uporabnik v registracijskem obrazcu sporočiti naslednje podatke:
* ime in priimek (za fizične osebe)/firmo ter ime in priimek uporabnika storitve (za pravne osebe),
* naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj bivanja, pošta) (za fizične osebe)/poslovni naslov (za pravne osebe),
* elektronski naslov,
* telefonsko številko.
Elektronski naslov je hkrati uporabniško ime uporabnika.
9.3. V primeru spremembe podatkov iz prejšnjega člena jih je dolžan registrirani uporabnik upravljalcu portala sporočiti v treh delovnih dneh po elektronski pošti na naslov info@relationship-counselor.com. Ne glede na prejšnje določilo je uporabnik dolžan v primeru nameravane ukinitve svojega elektronskega naslova zaprositi za spremembo uporabniškega imena skladno s členom 9.10. vsaj 10 delovnih dni pred načrtovano ukinitvijo, saj bo uporabnikov račun v primeru zaprtja uporabniškega računa pri ponudniku predalov elektronske pošte avtomatično deaktiviran ter po enem mesecu ukinjen.
9.4. Z oddajo registracijskega obrazca uporabnik soglaša, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.
9.5. Uporabnik z oddajo registracijskega obrazca jamči, da so sporočeni podatki točni in pravilni.
9.6. Po oddaji registracijskega obrazca upravljalec portala prijavo preveri in pošlje uporabniku povratno potrditveno elektronsko sporočilo, s katerim preveri identiteto uporabnika, ki je podal zahtevo za registracijo. Ko uporabnik identiteto potrdi, je registracija zaključena, registrirani uporabnik pa pridobi možnost uporabe naprednih funkcij oz. storitev portala, opredeljenih v členu 8.2.
9.7. Z registracijo na portalu se uporabnik strinja, da lahko upravljalec spletnega portala njegove osebne podatke oz. sporočene osebne podatke uporabnikov storitev izvajalca storitev, zlasti sporočeni elektronski poštni naslov, ki ga je navedel ob registraciji, uporablja za namene iz člena 5.7. Dovoljenje se nanaša tako na osebno komuniciranje kot na komuniciranje brez posredovanja človeka (avtomatično generirana sporočila).
9.8. V primeru, da upravljalec portala ugotovi, da je uporabnik pri registraciji sporočil netočne ali nepravilne podatke ali ni v roku iz člena 9.3. sporočil njihove spremembe ter v primeru kršitev drugih določil teh splošnih pogojev, zlasti iz členov 6.5. do 6.9., je upravičen ukrepati na način, določen v členu 15.3.
9.9. Registriran uporabnik lahko članstvo na spletnem portalu kadarkoli prekine brez navajanja razloga. Zahtevo za izbris iz članstva je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@relationship-counselor.com. Upravljalec portala se zaveže, da bo registriranega člana zbrisal iz evidence registriranih uporabnikov v roku desetih delovnih dni.
9.10. Sprememba uporabniškega imena je mogoča na podlagi utemeljene zahteve upravitelju portala. Zahtevo je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@relationship-counselor.com.

 

10. POGOJI REZERVACIJE TERMINA ZA POSVET OZ. TERAPIJO


10.1. Rezervacija termina posveta oz. terapije je mogoča do zapolnitve časovnih blokov oz. mest, kakor je razvidno iz interaktivnega urnika, objavljenega na spletnem portalu. Uporabnik lahko termin, ki je še prost in termin, za katerega rezervacija še ni bila potrjena, rezervira kadarkoli.
10.2. Rezervacija termina je zaključena, ko upravljalec uporabniku odpošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo rezervacije. Z zaključkom rezervacije se šteje, da je pogodba o izvedbi storitev sklenjena.
10.3. Pogoj za potrditev rezervacije termina je plačilo naročene storitve v celoti. Pri tem se šteje, da je storitev plačana, če uporabnik da brezpogojen in nepreklicljiv nalog za plačilo in na njegovi strani ni drugih ovir za izvedbo plačila (npr. nezadostno kritje na računu).
10.4. Cena posamezne storitve je razvidna iz cenika, objavljenega na spletnem portalu, ter iz rezervacijskega obrazca, ki se prikaže v postopku rezervacije in pred plačilom. Vse cene so objavljene v Evrih, predstavljajo končno ceno, ki jo plača registriran uporabnik. Drugih stroškov v zvezi z rezervacijo terminov upravljalec ne zaračunava.

 

11. SPREMEMBA IN ODPOVED TERMINA S STRANI UPORABNIKA


11.1. Uporabnik sme termin brez stroškov poljubno prestavljati na drug čas oz. datum, vendar le, če to stori vsaj tri koledarske dni pred izbranim terminom.
11.2. Uporabnik lahko termin brez stroškov in navajanja razlogov odpove najmanj tri koledarske dni pred predvidenim terminom. Odpoved termina se šteje za odstop od pogodbe o izvedbi storitev.
11.3. Vračilo denarja v primeru odpovedi termina s strani uporabnika ni mogoče.
11.4. V primeru pravočasne odpovedi termina (t. j. najmanj tri koledarske dni pred predvidenim terminom) se plačan znesek upošteva kot dobropis. Uporabnik ima možnost takojšnje ali odložene izbire nadomestnega termina za istovrstno storitev, pod pogojem, da je cena nadomestne storitve enaka ceni odpovedane storitve. Doplačilo za dražjo storitev ni mogoče, razen v primeru, če med odpovedjo in izbiro nadomestnega termina pride do spremembe cen prvotno izbrane storitve. Uporabnik je dolžan nadomestni termin rezervirati v roku enega leta. V primeru, da tega ne stori pravočasno, plačan znesek zapade.
11.5. V primeru, da uporabnik termina ne odpove pravočasno (t. j. najmanj tri dni pred predvidenim terminom), je dolžan plačati storitev, kot da bi bila opravljena. V tem primeru je upravljalec upravičen za storitev plačani znesek zadržati.
11.6. Uporabnik s sprejemom pogojev potrjuje, da je seznanjen s tem, da uspeh posvetov in terapij oz. morebitni negativen vpliv na uporabnika znanstveno ni v celoti predvidljiv, saj se vsak človek na posvete oz. terapije, ki jih ponuja upravljalec, odziva drugače. Upravljalec in izvajalec storitev ne jamčita, da bo terapija dosegla želeni učinek, niti, da ne bo imela negativnih vplivov na uporabnika. Z naročilom storitve uporabnik potrjuje, da se je zanjo odločil prostovoljno, brez prisile, in kljub temu, da je bil opozorjen, da posvet oz. terapija morda ne bo imela želenih učinkov.

 

12. ODPOVED TERMINA S STRANI UPRAVLJALCA


12.1. Upravljalec je upravičen rezervirani termin odpovedati iz utemeljenih razlogov najmanj tri koledarske dni pred predvidenim terminom (»pravočasna odpoved«). Odpoved termina se šteje za odstop od pogodbe o izvedbi storitev.
12.2. Ne glede na določilo prejšnjega člena je upravljalec upravičen v primeru objektivnih razlogov ali višje sile na strani izvajalca storitve (hujša bolezen, hospitalizacija, poškodba, smrt v družini izvajalca storitve itd.) rezervirani termin odpovedati kasneje (»nepravočasna odpoved«).
12.3. Upravljalec bo uporabnika o odpovedi termina nemudoma obvestil po elektronski pošti na sporočeni naslov.
12.4. Če bo to mogoče, bo upravljalec v primeru, da izvajalec storitev slednje iz objektivnih razlogov ne bo mogel izvesti, uporabnik pa se bo s tem strinjal, zagotovil nadomestni termin.
12.5. V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se uporabnik ne strinja z izvedbo storitve v novem terminu, se šteje pogodba za razvezano, upravljalec pa je dolžan uporabniku plačani znesek breozbrestno vrniti v roku štirinajstih koledarskih dni na sporočen transakcijski račun.

 

13. TEHNIČNA IZVEDBA REZERVACIJE IN PLAČILA


13.1. Registriran uporabnik lahko začne postopek rezervacije termina za posvet ali terapijo s klikom na povezavo »Naroči se« z glavne strani spletnega portala ali neposredno s podstrani spletnega portala, na kateri je predstavljena dejavnost. Rezervacija termina je možna tudi neposredno s podstrani spletnega portala, na kateri je objavljen urnik terapij (glej člen 13.4.).
13.2. Pogoj za rezervacijo termina posveta oz. terapije je, da je registrirani uporabnik prijavljen v svoj uporabniški račun, in sicer s svojim uporabniškim imenom in geslom. Prosti termini so razpisani vnaprej in razvidni iz interaktivnega urnika. Opis storitve vsebuje tudi navedbo cene storitve.
13.3. Uporabnik rezervacijo opravi s klikom na želeni datum in termin terapije. Potrditev rezervacije je mogoča šele na podlagi plačila.
13.4. Uporabnik lahko nadaljuje s plačilom storitve takoj ali najkasneje tri dni pred datumom izvedbe storitve, ki jo je rezerviral, in sicer s klikom na povezavo »Nadaljuj s plačilom«.
13.5. Če plačilo ni opravljeno takoj (t. j. v roku 10 minut), ima prednost pri potrditvi rezervacija, ki je prva plačana. Če plačilo ni opravljeno najkasneje tri dni pred izbranim terminom, se rezervacija avtomatično stornira.
13.6. Povezava »Nadaljuj s plačilom« odpre možnost izbire plačilnega sredstva. Plačilo je mogoče preko sistema Paypal. Sistem registriranemu uporabniku samodejno onemogoči plačilo rezervacije, če izbran način plačila glede na delovanje plačilnega sistema ne omogoča pravočasnega plačila pred začetkom izbranega termina.
13.7. Pri plačilu s plačilnimi in kreditnimi karticami je plačilo dovoljeno le z lastno plačilno ali kreditno kartico, plačnik je lahko samo oseba, ki je na njej navedena kot imetnik uporabljene kartice. Nakup z Maestro kartico je mogoč le, če banka dovoljuje spletne nakupe. V primerih, ko imetnik bančne kartice ni državljan Republike Slovenije ali ko gre za uporabo bančne kartice, ki ni bila izdana v Sloveniji, si upravljalec pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika; zlasti sme preko elektronske pošte ali telefaksa zahtevati dodatna dokazila o identiteti plačnika ali imetnika kartice. Plačilo se šteje za izvršeno z dnem oddaje brezpogojnega in nepreklicljivega naloga banki, če za plačilo na strani uporabnika ni drugih ovir (npr. nezadostno kritje na računu).
13.8. Če je plačilo z izbranim plačilnim sredstvom mogoče, uporabnik s klikom na gumb »Plačaj naročilo« potrdi, da se strinja in sprejema te splošne pogoje ter želi plačati izbrano rezervacijo po navedeni ceni z izbranim plačilnim sredstvom.
13.9. Informacijski sistem registriranemu uporabniku pošlje samodejno sporočilo s potrditvijo rezervacije, ki vsebuje vse bistvene podatke o rezerviranem terminu. S tem je postopek rezervacije zaključen.
13.10. Šteje se, da je rezervacija potrjena, ko elektronsko sporočilo s potrdilom v elektronski obliki vstopi v informacijski sistem registriranega uporabnika. Za delovanje svojega informacijskega sistema oz. dostavljivost elektronske pošte znotraj svojega sistema je odgovoren uporabnik.
13.11. Upravljalec v svojem informacijskem sistemu obdrži elektronsko kopijo prejetih rezervacij in njihovih potrditev.

 

14. SPREMEMBA IN ODPOVED TERMINA


14.1. Registrirani uporabnik lahko postopek rezervacije termina prekine, vse dokler ne izvede plačila, in sicer tako, da zapusti spletno stran (npr. z gumbom »nazaj« v spletnem brskalniku). Upravljalec za pravočasno odpovedane rezervacije ne zaračunava nobenih stroškov. V primeru, če plačilo ni izvedeno v roku, določenem za posamezno plačilno sredstvo (člen 13.7.), se rezervacija avtomatično šteje za stornirano.


15. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA


15.1. Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
* Zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti portala ter storitve, ki jih izvaja, skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
* Zagotavlja, da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletnega portala ali storitev, ki jih spletni portal ponuja, v najkrajšem možnem času.
* Zagotavlja, da si bo prizadeval registrirane uporabnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadih v delovanju spletnega portala ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih portal omogoča oz. storitev, ki jih upravljalec ponuja, ter razlogih za takšne izpade.

 

16. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA


16.1. Uporabnik portala je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
* Dolžan uporabljati spletni portal ter storitve, ki jih omogoča oz. ponuja upravljalec, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca.
* Dolžan uporabljati spletni portal in storitve, ki jih omogoča, ter storitve upravljalca izključno na takšen način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.
* Dolžan vzdržati se vseh ravnanj (aktivnih, opustitvenih ali dopustitvenih), ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletnega portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnega portala.
* Dolžan upravljalca portala obvestiti o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@relationship-counselor.com.
* Odgovoren za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.
* Dolžan upravljalcu povrniti vso škodo, vključno s stroški sodnih ali drugih postopkov, ki bi jo ta utrpel zaradi zahtevkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb in za katere bi se izkazalo, da temeljijo na ravnanju (aktivnem, dopustitvi ali opustitvi) uporabnika v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

 

17. PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV


17.1. Vsak uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh splošnih pogojev, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine (poglavje 3), varstva osebnih podatkov (poglavje 5), pogojev uporabe spletnega portala (poglavje 6), obveznosti uporabnikov portala (poglavje 14), kadar gre za zlorabo njegovih osebnih podatkov, je dolžan to sporočiti upravljalcu portala na elektronski naslov info@relationship-counselor.com.
17.2. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec portala se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov skladno s členom 5.12. ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
17.3. Kadar upravljalec portala sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko takoj začasno onemogoči dostop do uporabnikovega uporabniškega računa. V takšnem primeru bo uporabnika pozval, da v roku, ki ga določi upravljalec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev. Če uporabnik kršitev ne odpravi, če odprava kršitve ni mogoča ali če uporabnik kršitve ponavlja, je upravljalec upravičen uporabniški račun uporabnika ukiniti ter mu onemogočiti odprtje novega računa. O tem je dolžan upravljalec portala uporabniku poslati sporočilo na sporočen elekronski naslov. Uporabnik v primeru ukinitve uporabniškega računa iz v tem členu navedenih razlogov ni upravičen do odškodnine ali drugačnega nadomestila, ne glede na pravno podlago.

 

18. REŠEVANJE SPOROV


18.1. Vsak uporabnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami, ki se nanašajo na delovanje portala, storitve iz poglavja 8., storitve upravljalca ali uporabo teh splošnih pogojev, lahko obrne na elektronski naslov info@relationship-counselor.com.
18.2. V primeru sporov med upravljalcem portala in uporabnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

s pogoji in pravili

Vnesite email naslov, ki ga boste uporabljali kot uporabniško ime, in geslo, ki naj bo dolgo vsaj 8 znakov ter naj vsebuje velike in male črke, številke in posebne znake.

Prepišite še kodo za verifikacijo in potrdite, da se se strinjate s Pravili in pogoji uporabe.

Ko boste oddali obrazec, vam bomo na vnešeni email naslov poslali sporočilo z navodili za aktivacijo računa.

Ostale podatke boste napolnili po uspešni aktivaciji računa